Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo osób, których dane dotyczą

V. Pliki „Cookies”

VI. Kontakt z Administratorem  Danych Osobowych

VII. Postanowienia końcowe

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.mayotea.eu jest "ROGER" Sp. z o.o. posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: "ROGER" Sp. z o.o. ul. Pogonowskiego 5/7 90-745 Łódź, NIP: 947-189-89-91, REGON: 473180518, adres poczty elektronicznej (e-mail): ado@sirroger.pl , zwany dalej "Administratorem".
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 

II.            CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 

1. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych z aktywnością użytkownika w serwisie sirroger.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: a) imię i nazwisko, b) adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), c) adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników 

w Serwisie internetowym.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających serwis internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu internetowego.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

III.            CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2).

 

IV.            PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 Użytkownik ma prawo dostępu: 

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art.7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – podstawa prawna: 

art. 17 RODO. 

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

5.Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. 

6.Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

7.Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sirroger@sirroger.pl

 

V.            PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI.            KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany na stronie Serwisu.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@sirroger.pl

 

VII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Dane rejestracyjne

"ROGER" Spółka z o.o.

ul. Pogonowskiego 5/7, 90-745 Łódź

NIP: 947-189-89-91

REGON: 473180518

Dane kontaktowe

zadaj pytanie
×